วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

          พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เป็นกฏหมายรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ซึ่งเป็นกฤฏหมายรองรับกฏหมายรัฐธรรมนูญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินการต่างๆของรัฐ
เพื่อที่ประชาชนจะสามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้
โดยถูกต้องโปร่งใส ตรงกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาล
โดยประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นนิมิตใหม่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึง สิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิบุคคล
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น