วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แผนที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง


ภาพถ่ายแสดงที่ตั้งของศูนย์ข้อมูล


ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7

ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7(1) โครงสร้าง


ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7(2) อำนาจหน้าที่ / การดำเนินงาน

ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7(2) อำนาจหน้าที่ / การดำเนินงานดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9

ประกาศประกวดราคา/สอบราคา

ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1)

หนังสือขอความร่วมมือส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบกฏหมาย

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

          พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เป็นกฏหมายรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ซึ่งเป็นกฤฏหมายรองรับกฏหมายรัฐธรรมนูญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินการต่างๆของรัฐ
เพื่อที่ประชาชนจะสามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้
โดยถูกต้องโปร่งใส ตรงกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาล
โดยประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นนิมิตใหม่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึง สิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิบุคคล
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน 

สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

สาระสำคัญและขอบข่ายการใช้สิทธิตามกฏหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

พรบ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ระบบสารสนเทศกฏหมายและระเบียบการคลัง

เอกสารเผยแพร่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบรับฟังความคิดเห็น

ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอ่างทอง เดือนมิถุนายน 2556 อำเภอสามโก้

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ